Zum Inhalt springen

Przyszły wizerunek parafii St. Marien

Słowo wstępne

Parafia Najświętszej Marii Panny (St. Marien) jest wspólnotą liczącą około 10.000 katolików ze Śródmieścia Neunkirchen oraz dzielnic Heinitz i Sinnerthal. Wielu ludzi zaangażowanych było w opracowanie przyszłego wizerunku parafii. - Ludzi młodych i starszych. Patronką parafiijest Najświętsza Maryja Panna. Dlatego motto tego opracowania stanowi „Magnificat“ NMP z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 46-55 - Magnifikat). Przekaz tego wizerunku powinien być zrozumiały dla wszystkich. On sam zaś jest obowiązującym szkicem i motywacją w dążeniu do wspólnych celów. Ma stanowić pomost ku przyszłości. Dla duchownych i ich świeckich współpracowników jest drogowskazem, który mówi: „Tak oto wychodzimy na spotkanie Bogu i ludziom.“ A wszystkim innym pokazuje: „Taka jest parafia St. Marien - z tym się utożsamia.“ Obraz ten powinien być żywy. W najbliższej przyszłości będzie należało szukać nowych dróg do wytyczonych celów i konsekwentnie ku nim zmierzać. Wizerunek parafii będzie co pięć lat weryfikowany przez Radę Parafialną i w miarę potrzeby aktualizowany.

O to dba Bóg

Bóg dba o każdego człowieka i kocha go takim, jakim on jest. Każdy człowiek jest dla Niego ogromnie ważny. On obiecał nam: „Oto jestem!“. Bliskości i miłości Boga chrześcijanie doznają w nabożeństwach, które przypominają im o Jezusie Chrystusie. Nabożeństwa są pulsem wiary i drogowskazem. Sprawiają, że parafia St. Marien tętni życiem. Tą miłością i bliskością Boga dzielimy się z innymi. Zawsze jestemy otwarci na ludzi - w chwilach radości i w cierpieniu. -Tak jak Jezus Chrystus.

To prezentuje sobą parafia St. Marien ... poszukujące serca

Ludzie poszukują sensu i oparcia. Wiara chrześcijańska jest dla nas odpowiedzią na te poszukiwania. Wierzymy, że Bóg kocha każdego człowieka. Bóg daje nam oparcie i poczucie bezpieczeństwa. On troszczy się o nas ludzi, od chwili narodzin aż po kres życia ziemskiego, jak i po nim. Wyrazem tej wiary są celebrowane w czasie nabożeństw: chrzty, komunia, błogostawieństwa, pogrzeby, …

To prezentuje sobą parafia St. Marien ... … ręce gotowe do czynu

Filarami parafii są dzieci, młodzież, osoby samotne, rodziny i seniorzy. Wszyscy oni pracują ręka w rękę, darząc się wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i zrozumieniem. Serdeczność i otwartość na nowe wyzwania są czymś oczywistym. Prosto z serca płynie gotowość do organizowania uroczystych mszy św., atrakcyjnych programów dla dzieci i rodzin, wspaniałych koncertów, organizacja pięknych imprez czy bezpośrednia pomoc.

To prezentuje sobą parafia St. Marien … otwarte ramiona

„Dom St. Marien“ jest wielki. Zamieszkują go i wypełniają życiem różne grupy. Ale jest w nim ciągle jeszcze dość miejsca dla nowych wspólnot i ugrupowań. Każdy jest mile widziany. Każdy znajdzie tu zacisze domowe i poczucie bezpieczeństwa. Parafia pielęgnuje kontakty z innymi wspólnotami religijnymi. Spotkania z nimi wzbogacają.

To prezentuje sobą parafia St. Marien … uważne oczy

W naszym mieście żyje wielu ludzi samotnych, biednych, zaniedbanych, ludzi potrzebujących wsparcia duchowego. St. Marien pamięta o nich i udziela im pomocy. Przykładem tego są obiady przy ulicy Hüttenberg, wizyty duszpasterskie czyteż akcja wigilijna. Pomoc ta nie zawsze jest łatwa. Ale warto się w nią angażować. Służba bliźniemu (diakonia) jest wyzwaniem. Na tym polu współpracujemy z innymi instytucjami.

To prezentuje sobą parafia St. Marien … mocne głosy

Życie w Neunkirchen kształtowane jest przez wiele podmiotów. Jednym z nich jest parafia St. Marien, ona zabiera głos oraz interweniuje. Ona przejmuje odpowiedzialność i propaguje wartości chrześcijanskie. Ma to miejsce w przedszkolach, w pracy z dziećmi i młodzieżą, we współpracy z placówkami użyteczności społecznej. Muzyka sakralna w naszej parafii wzbogaca życie kulturalne miasta.

To prezentuje sobą parafia St. Marien … kreatywne umysły

Wokół nas dokonuje się wiele przemian, które wymagają dużo odwagi na drodze ku dobrej przyszłości. Parafia St. Marien nie boi się podejmować nowych wyzwań. Przykładem tego jest chociażby „Momentum - Kościół w Centrum“. Niestety parafia musi również podejmować niewygodne decyzje. Dotyczy to np. liczby nabożeństw, nieruchomości, finansów... Zadanie to jest trudne, stanowi poważny problem i wymaga wielkiej wyrozumiałości.

To jeszcze przed nami. Trzeba iść do przodu.

Nasze priorytety w drodze ku przyszłości to: Uczestniczenie w niedzielnej mszy św. wzmacnia poczucie naszej wspólnoty, co pokazuje wszystkim, że jesteśmy razem i jesteśmy jednością. Parafia St. Marien powinna pozostać wielka i barwna. Zadaniem naszym jest wspieranie już istniejących wspólnot i tworzenie nowych, z uwzględnieniem chęci, talentów i zainteresowań wiernych.

Introduction

The community of St. Marien comprises some 10,000 catholic Christians in Neunkirchen city and the suburbs of Heinitz und Sinnerthal. It took the cooperation of many, young and old, to formulate the guiding images for our parish. Since Maria is the patron of our parish, the inspirationfor these guiding images comes from the Magnifikat (Luke 1: 46-55). The language used is easy to understand. The guidelines are binding. They are the motivation for moving towards common goals. They are a bridge to the future. Their core meaning for our staff and volunteers is: „This is the way in which we meet God and our fellowmen!“ – and for all others it is: „This is St. Marien. This is what the parish stands for!“ Guidelines must be lived. The paths toward the established goals will have to be found and walked as time goes on. Every five years, the parish council will examine and, if need be, adjust the guidelines.

This is what God stands for

God stands behind each and every one of us. He loves us exactly as we are. Each of us, individually, is tremendously important to Him. He has promised: „Here I am!“ In mass, Christians celebrate God’s closeness and love. They remember Jesus Christ. The masses are the heartbeat of our Faith. They keep St. Marien alive and point the way. We share God’s love and his closeness with others. We are present for the people – in their joys and in their sufferings. Just like Jesus was.

This is what St. Marien stands for … searching hearts

People search for meaning and support in their lives. For us, the answer to that search is our Christian faith. What we believe is that God loves every human being. God supports us and gives us a feeling of security. He takes care of us from the beginning to the end of our lives and beyond.We celebrate our Faith in mass: baptisms, holy communion, weddings, blessings, funerals ...

This is what St. Marien stands for … helping hands

The members of St. Marien parish are the children, the youth, singles, families and seniors. They work together and respect each other. They trust one another and they are there for each other. The atmosphere is warm and friendly and there is an openness towards new ideas. Solemn masses, attractive offerings for children and families, first-class concerts, beautiful festivities and direct help are offered with heartfelt sincerity.

This is what St. Marien stands for … open arms

„Haus St. Marien“ is large and offers living space for various groups which - in their turn – pour out new life. Room is available for new groups and communities. In this haven, each is invited to experience a sense of home and security. St. Marien entertains good relationships with other religious communities and their encounters are mutually enriching experiences.

This is what St. Marien stands for … seeing eyes

Many people in our city lead lives of loneliness, poverty, neglect or physical and spiritual misery. St. Marien is there for these men and women and acts on their behalf. The Hüttenberger Mittagstisch (lunchtable), visits of the sick and homebound, our Christmas-Eve-event are only a few examples. Helping is not always easy. But it is worth while. Service to our fellow men (diaconia) is a challenge. We also work together with other service organisations.

This is what St. Marien stands for … strong voices

Decisions in the city of Neunkirchen are being made by many. One among them is St. Marien. The parish plays its part and makes its contributions. The parish shoulders responsibilities and stands up for Christian values, be it in daycare facilities, in cooperation with child- and youthservices or with social institutions. Church music is one of the culturally enriching elements for our city.

This is what St. Marien stands for … creative minds

The world around us keeps changing. It takes courage to move into the future. St. Marien dares to try new approaches, as in the „Momentum-Kirche am Center.“ But there are also hard decisions to be made. They regard our mass offerings, questions about our real estate and finances ... very difficult indeed! We ask for your understanding.

Still to come

It goes on. It will go on. Of importance on our way into the future: Common Sunday services to strengthen our sense of community, to demonstrate our togetherness and oneness. St. Marien is expected to remain big and colorful. It is our job to foster existing communities and start new ones that take into account the rich talents of our people.

PREFACE

La paroisse Ste Marie est une communauté d'environ 10.000 chrétiens catholiques. Elle se situe au centre de la ville de Neunkirchen; elle accueille aussi les paroissiens des quartiers de Heinitz et Sinnerthal. Beaucoup de personnes ont contribué à l‘élaboration de cette charte, des jeunes et des adultes de tous âges. La Vierge Marie est la sainte patronne de cette paroisse. C'est pourquoi ces chrétiens se sont inspirés de sa prière d'action de grâce “le Magnificat” (Lc1, 46-55). Le langage de la charte doit être compréhensible pour tous. Elle définit un cadre précis pour la vie de la paroisse. Elle devrait être une motivation pour cheminer avec des objectifs communs. Elle est “un pont vers l'avenir”. Elle propose aux chrétiens engagés des moyens de rencontrer Dieu et les hommes. Elle montre aux paroissiens leur paroisse telle qu'elle est et pourquoi elle existe. La charte établie doit être vécue. Les chemins conduisant aux objectifsdéfinis doivent être cherchés et suivis dans les mois et les années à venir. Tous les 5 ans, cette charte sera vérifiée par le Conseil paroissial et adaptée si nécessaire.

VOILA A QUOI SE RECONNAIT DIEU

Dieu s'arrête devant chaque homme. Il aime tout homme tel qu'il est. Chacun est très importantpour Lui. Il a promis d' être là, parmi nous. Les chrétiens fêtent la présence et l'amour deDieu dans leurs offices. Ils célèbrent Jésus-Christ à la messe. Les offices sont les battements ducoeur de la foi. Ils gardent la paroisse vivante et ils indiquent aux chrétiens le chemin. A lamesse, nous partageons l'amour et la présence de Dieu. Comme Jésus-Christ, nous sommes làpour tous les hommes, ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont dans la peine.

LA PAROISSE ACCUEILLE CEUX QUI CHERCHENT DIEU

Beaucoup de gens cherchent un sens à leur vie et un soutien. La paroisse est là pour eux et elle les accompagne. La foi chrétienne apporte des éléments de réponse à leurs questions et un support à leur fragilité. Nous croyons que Dieu est proche de nous et qu'il nous aime. Il nous porte et nous donne sa force et la sécurité. Les manifestations de la foi sont les sacrements: baptême, eucharistie, réconciliation, confirmation, mariage, sacrement des maladies, ordre (pour les prêtres) mais aussi, la MESSE, les bénédictions, les célébrations d'obsèques et les échanges d'ordre spirituel.

LA PAROISSE ACCUEILLE CEUX QUI “METTENT LA MAIN A LA PÂTE”

Des enfants, des jeunes, des adultes, des aînés, des personnes vivant seules et des familles, des gens exerçant des activités professionnelles ou retraitées ... portent la paroisse Ste Marie. Ils agissent main dans la main, dans le respect de chacun. Ils se font confiance et ils s'entraident pour toujours mieux faire. Leurs relations cordiales, leur sincérité et leur esprit d'ouverture sont évidents. Des offices solennels, d'autres adaptés aux enfants et aux familles, d'excellents concerts, de belles fêtes et des réponses urgentes aux appels à l'aide, tout cela comble les coeurs.

LA PAROISSE ACCUEILLE LES BRAS OUVERTS“

La maison Ste Marie” est grande. Différents groupes l‘animent. Il reste encore assez de placepour de nouvelles équipes et des groupes. Chacun est le bienvenu. Chacun peut y trouver unréconfort et un „chez soi“. La paroisse Ste Marie entretient des relations de bon voisinage avecles autres communautés religieuses. Les rencontres avec elles sont enrichissantes.

LA PAROISSE ACCUEILLE LES YEUX OUVERTS

Dans notre ville, beaucoup de personnes vivent isolées, démunies, marginalisées, parfois dans une grande détresse spirituelle. La paroisse Ste Marie s'occupe de ces personnes. Elle est làpour elles. Ainsi, à la „Hüttenberger Mittagstisch“, des repas sont servis à midi. Des visites àdomicile et dans les hôpitaux et maisons de retraite sont organisées; la solidarité au temps de Noël et lors de la fête de la veillée console bien des souffrances. Aider n'est pas une mission facile mais cela vaut la peine de s'y engager. Le service au prochain (diaconie) est exigeant. Nous agissons avec d'autres associations de solidarité.

LA PAROISSE ACCUEILLE LES VOIX QUI SE FONT ENTENDRE

Nombreux sont ceux qui s'occupent de la qualité de la vie à Neunkirchen. La paroisse Ste Marie s'investit dans ce domaine. Elle s'y engage et y participe par les voix des chrétiens responsables: ils défendent avec force les valeurs chrétiennes. La paroisse intervient dans les conseilsd'organisation des écoles maternelles, elle est présente dans les activités des centres qui accueillentles enfants, les adolescents. Elle a ses représentants dans les institutions sociales. Elle s'efforce de promouvoir la musique sacrée qui enrichit la vie culturelle de la ville.

LA PAROISSE ACCUEILLE LES CERVEAUX INGENIEUX

Beaucoup de choses autour de nous changent. Pour cheminer vers un avenir plus juste, il faut du courage. A la paroisse Ste Marie, en toute confiance, on tente de nouvelles expériences. “Momentum - l'Eglise au Centre“, en est un témoignage. Mais des choix difficiles doivent être décidés. Ils concernent des projets de changements pour les lieux et horaires des offices, pour la gestion des immeubles paroissiaux, des soucis de finances ... Ce sont de lourdes décisions qui nécessitent beaucoup de réflexion, de compréhension et d'échanges d'idées ...

CE QUI RESTE A REALISER

Dans notre cheminement vers l'avenir, ce qui est essentiel pour nous, ce que nous exigeons avec force, c'est une messe rassemblant la Communauté le dimanche, dans l'église Ste Marie. C’est notre souhait spirituel et affectif primordial. La messe crée et renforce notre communion au Christ et entre nous. Ste Marie doit rester grande, unie et riche de ses diversités, “multicolore”! Notre devoir, c'est de faire progresser les équipes actuelles et d'en créer de nouvelles. Les talents des paroissiens sont les besoins primordiaux à susciter et à faire fructifier.